PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Základné ustanovenia

Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) stanovujú pravidlá a podmienky súťaže (ďalej len „Súťaž“), ktorej účelom je propagácia digitálnych stravných lístkov využívaných prostredníctvom Callio kariet.

Organizátorom Súťaže je spoločnosť GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B, IČO: 47 079 690, DIČ: 2023770892, email: info@ggfs.eu, telefónne číslo: +421 2 327 737 73 (ďalej len „Organizátor“).

Súťaž potrvá od 30. mája 2022 do 31.12.2022 (ďalej len „Doba trvania Súťaže“).

 

Účasť v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť akýkoľvek užívateľ, ktorý je držiteľom a používateľom karty Callio Mastercard (ďalej len „Užívateľ“).

Súťaže a žrebovania sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú (i) zamestnancami Organizátora a blízke osoby týchto zamestnancov, (ii) zamestnancami spoločnosti EKLUB s.r.o., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 347 240 a blízke osoby týchto zamestnancov, (iii) zamestnancami EBR SERVICES a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 705 396 a blízke osoby týchto zamestnancov.

 

Podmienky Súťaže

Súťaž spočíva v tom, že z Užívateľov, ktorí uskutočnili transakciu s Callio kartou v hodnote viac ako 10,00 EUR (slovom desať eur) (t.j. použili Callio kartu na platbu najmenej vo výške 10,01 EUR) (ďalej len „Transakcia“) v období od pondelka daného týždňa do nedele toho istého týždňa (ďalej len „Rozhodné obdobie“), Organizátor najbližší pondelok (teda deň nasledujúci po Rozhodnom období) vyžrebuje z týchto Užívateľov výhercu, s ktorým sa Organizátor spojí prostredníctvom emailu alebo telefonicky a pripíše na Callio kartu výhercu výhru vo výške 300,00 EUR v podobe GASTRO stravných poukážok.

Pre vylúčenie pochybností platí, že každá Transakcia (t.j. platba najmenej vo výške 10,01 EUR) v Rozhodnom období predstavuje jeden žreb v žrebovaní bez ohľadu na to, v akej hodnote Užívateľ uskutočnil Transakciu nad 10,00 EUR.

Žrebovania Organizátor uskutoční každý pondelok z Užívateľov, ktorí uskutočnili Transakciu v bezprostredne predchádzajúci týždeň, a to počas celej Doby trvania Súťaže. Pre vylúčenie pochybností platí, že posledným týždňom, v ktorom môžu Užívatelia uskutočniť Transakciu a tým sa zúčastniť posledného kola žrebovania je týždeň od 26.12.2022 do 31.12.2022 (oba vrátane), pričom posledné žrebovanie sa uskutoční dňa 2.1.2023.

 

Reklamácie

Prípadné reklamácie, ktoré sa týkajú realizácie Súťaže, môžu Užívatelia uplatňovať písomne na emailovú adresu info@ggfs.eu.

Reklamácia by okrem identifikačných údajov mala obsahovať aj presný popis a dôvod reklamácie.

V prípade nepripísania výhry môže Užívateľ v rámci reklamácie požadovať jej pripísanie. V prípade nepripísania výhry v správnej výške môže Užívateľ požadovať doplatok tak, aby bola výhra pripísaná v správnej výške. Ak bude reklamácia neopodstatnená, napríklad z dôvodu, že Účastník nemá na výhry nárok alebo má na ňu nárok, a tá mu bola pripísaná v správnej výške, Organizátor reklamáciu zamietne s odôvodnením.

Organizátor určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Organizátor pri uplatnení reklamácie vydá Užívateľovi potvrdenie a o vybavení reklamácie vydá doklad, ktorý mu doručí emailom. Za toto potvrdenie a doklad je možné považovať aj emailovú komunikáciu.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak nie je Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, spokojný so spôsobom, ktorým Organizátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Organizátor porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak Organizátor na žiadosť Užívateľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov, právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, email: adr@soi.sk, web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, prípadne iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). Užívateľ môže tiež podať návrh prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Návrh musí obsahovať náležitosti a byť podaný spôsobom, ktorý predpisuje zákon.

 

Záverečné ustanovenia

Súťaž sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Súťaž a meniť tieto Pravidlá. Informácia o zmene Pravidiel, ako aj zmenené Pravidlá budú Organizátorom zverejnené na internetovej stránke www.callio.eu. Zmena Pravidiel sa nedotkne práv Užívateľov nadobudnuté pred jej účinnosťou.

Pravidlá Súťaže sú k dispozícii v elektronickej verzii a je ich možné bezplatne stiahnuť do zariadenia Užívateľa z internetovej stránky www.callio.eu vo formáte PDF.

Tieto Pravidlá sú platné a účinné ich zverejnením. Zmeny týchto Pravidiel sú účinné ich zverejnením.